انتقام !!

17 10 2008

undefined

undefined

undefined

عشق و تشكر قلبي يك كوسه براي نجات زندگي اش !!!

17 10 2008

شايد مطلب قديمي شده باشد ولي آ نقدر تاثير گذار هست كه به خواندنش مي ارزد. ادامهٔ مطلب »

تصویری زیبا از عملی زیبا

17 10 2008

undefined

تصويري از يك هموطن دوستدار حيوانات كه زندگي خود را وقف رسيدگي به گربه هاي بي پناه كرده است .

undefined