خانم ها و آقايون در شرايط مختلف چه مي كنند?

19 10 2008

هنگام عبور از خيابان
خانم ها : سمت راست را نگاه مي كنند .
سمت چپ را نگاه مي كنند.
از خيابان رد مي شوند .
آقايان :
سمت راست را نگاه مي كنند ، ماشين مي آيد .
فاصله ماشين با خودشان را با چشم اندازه ميگيرند و چون همگي راننده هاي قابلي هستند با سرعت وارد خيابان مي شوند .
راننده به شدت ترمز مي كند . مرتيكه مگه كوري ( راننده مي گويد )
در حالي كه از روي ميله هاي وسط خيابان مي پرد مي گويد : كور خودتي گاري چي !!!!!!!
بدون اينكه سمت چپ را نگاه كند مي دود آن سمت خيابان .
هنوز هم صداي بوق ماشينهايي كه به خاطر اين آقاترمز كرده اند به گوش ميرسد .
ادامهٔ مطلب »