من خسته

24 10 2011

باید خودم را ببرم خانه
باید ببرم صورتش را بشویم
ببرم دراز بکشد
دل‌داری ‌اش بدهم
بگویم که می‌گذرد که غصه نخور
……باید خودم را ببرم بخوابد
من .. خسته است