می خواهم آب شوم»/ شعری از ریموند رخشانی

12 10 2008

می خواهم آب شوم، آب

تا به سرچشمه های نخستین ام

بازگشتی باشد.

ادامهٔ مطلب »