آهنگ عاشق ستار

13 10 2008

سرخ صورتم از سیلی اما زرد تنم
یوسف همدست حق و پاره پاره پیرهنم
از درون همه ویرونم اما ظاهرم اباد
شهر خاموشانه قلبم رو لبام پره فریاد
من همه نقدینه هامو پای عاشقی دادم
پا به زنجیر و اسیرم اما از خودم ازاد
سرخ صورتم از سیلی اما زرد تنم
یوسف همدست حق و پاره پاره پیرهنم ادامهٔ مطلب »