(¯`»·.¸ جملات بزرگان ¸.·»´¯)

21 07 2008

» هرگز کسی که استعداد خوبی در تایپ کردن دارد پروفسور نخواهد شد!!!» . لوسی اسمیت

» زندگی آنقدر کوتاه است که بعضی ها فقط میرسند کارهای ضروری خود راانجام دهند!!!» . فرد هند فاین

ادامهٔ مطلب »