هرگز

6 07 2012
هرگز خود را با زندگیتان سازگار نکنید، زندگیتان را با خودتان سازگار کنید،

آن زندگی را بسازید که همیشه آرزویش را داشته اید…

Photo: هرگز خود را با زندگیتان سازگار نکنید، زندگیتان را با خودتان سازگار کنید،

آن زندگی را بسازید که همیشه آرزویش را داشته اید...
دل خوش از انیم که حج میرویم ….

6 07 2012

دلخوش از آنیم که حج میرویم
غافل از آنیم که کج میرویم

کعبه به دیدار خدا میرویم
او که همینجاست کجا میرویم

Photo: دلخوش از آنیم که حج میرویم
غافل از آنیم که کج میرویم

کعبه به دیدار خدا میرویم
او که همینجاست کجا میرویم
اندوه

6 07 2012
انـدوه که از حــد بگــذرد
جایش را می‌دهد به یک بی‌‌اعتنایی مـزمـن
دیـــگـر مـهـم نـیـســت
بــــــــــودن یا نـبـــــــــودن
دوست داشـتــن یا نـداشـتـــن
آنـچه اهـمـیـت دارد
کــــشــــداری ِ رخـوتـنـاک حسی است
که دیگر تـو را به واکـنـش نمی‌کـشانــــد
در آن لحظه فـقـط در سکوت غـرق می شـوی
و نـگـاه می‌کـنی و نـگــــــــــاه
Photo: انـدوه که از حــد بگــذرد
جایش را می‌دهد به یک بی‌‌اعتنایی مـزمـن
دیـــگـر مـهـم نـیـســت
بــــــــــودن یا نـبـــــــــودن
دوست داشـتــن یا نـداشـتـــن
آنـچه اهـمـیـت دارد
کــــشــــداری ِ رخـوتـنـاک حسی است
که دیگر تـو را به واکـنـش نمی‌کـشانــــد
در آن لحظه فـقـط در سکوت غـرق می شـوی
و نـگـاه می‌کـنی و نـگــــــــــاه
موجودات غریب

6 07 2012

مــوجــودات ِ غــریبـی هـستیـم ! نـه طاقــت ِ دروغ را داریـــم … و نــه تحــمّل ِ حـقــیــقت را
….

.
Photo: مــوجــودات ِ غــریبـی هـستیـم ! نـه طاقــت ِ دروغ را داریـــم ... و نــه تحــمّل ِ حـقــیــقت را
.....
,,,,,
در این عمق تنهایی محتاجم

6 07 2012

بیا و برای یک بار هم شده دل به دلم بده …

که امشب ،

در این عمیقِ تنهایی

به حضورت محتاجم … !

 

6 07 2012

قرنطینه !!

13 05 2011

بالهایم را در کمد لباسهایم آویزان کرده ام !! تا اطلاع ثانوی ساکن ز مین خواهم ماند !! به یک مر بع سه در سه برای ز مین نشینی ام نیاز دارم !! تا قبل از انکه رویا هایم مرا ترور کنند من به قلب انها خواهم زد !! پر هایشان را می چینم من با حریر یاسی خیال تو هم عریانم !! از این آرزو کشتن لذت می برم !! به قلبم سه روز فر صت می دهم ! تا یک گور برای آرزو هایم پیدا کند !!مثل یک تومور بد خیم بزرگتر میشوی !! به خودم زده ای !! به حنجر ه ام زده ای !! این روز ها تو در بغض من میشکنی !!! در این قر نطینه تنها برای یک نفر مان جا هست !! نمی توانم هر روز تو را به دوش بگیرم و و تا دروازه های نمادین خوشبختی همراه ببرم !!تو از همه آرزو هایم سنگین تر شده ای !!می خواهم بقچه ارزوهایم را بگذارم سر راه !! توان کشیدن خودم را هم ندارم !! من اخرین اخطار را هم از خدا گر فته ام !! دعا کن اگر جدی نگر فتمش !! حکم جلبم را بگیرد !! هنوز هم وقتی بهار می اید کهیر می زنم !! خودت هم می دانی برای هیچ شکفتنی اماده نیستم !!! چقدر خالی ام !! لهجه همه خاطره هایم را فرا موش کرده ام !!! هیچ بهانه ای برای لبخندهای دزدکی ندارم !! کابوس خوشبختی میبینم !! نمی خواهم به اجبار دیگران انرا فریاد بکشم !! مثل کسی ارام درون من نشسته ای !! نیشگونم که می گیری باید فریاد بزنم وای چقدر خوشبختمممممممم!! تازه این روز ها فهمیده ام که چقدر خوشبختی در دناک است !!! سر همه آرزو هایم را زیر آب می کنم !! نمی دانم توان غزل کشتن را کی به من دادی !! اما این بزرگترین لطفی بود که به من کرده ای !! خوب می دانم در این شهر طاعون زده هیچ خیالی زنده نمی ماند !! مثل یک سو تفاهم بزرگ شده ا ی !!! وقتش رسیده که کم کم رفع شوی !!! چشمهایم را میبیندم باز که کردم دوست ندارم مثل یک تکرار خسته دوباره تو را بینیم !! نمی خواهم مثل یک پایان باز تعبیر شوی !! باید جر ئت کنم این بار هیچ صفحه سپیدی ته خیالم باقی نگذارم !! نمی خواهم وسوسه شوم دوباره نویسی ات کنم mahdisa