Barr Crutcher Staircase, San Francisco, California

6 07 2012
‎Photo: Barr Crutcher Staircase, San Francisco, California.

www.landarchs.com

The LA Team‎
هرگز

6 07 2012
هرگز خود را با زندگیتان سازگار نکنید، زندگیتان را با خودتان سازگار کنید،

آن زندگی را بسازید که همیشه آرزویش را داشته اید…

Photo: هرگز خود را با زندگیتان سازگار نکنید، زندگیتان را با خودتان سازگار کنید،

آن زندگی را بسازید که همیشه آرزویش را داشته اید...
دنیای قشنگی بود…..

6 07 2012
عکس
اندوه

6 07 2012
انـدوه که از حــد بگــذرد
جایش را می‌دهد به یک بی‌‌اعتنایی مـزمـن
دیـــگـر مـهـم نـیـســت
بــــــــــودن یا نـبـــــــــودن
دوست داشـتــن یا نـداشـتـــن
آنـچه اهـمـیـت دارد
کــــشــــداری ِ رخـوتـنـاک حسی است
که دیگر تـو را به واکـنـش نمی‌کـشانــــد
در آن لحظه فـقـط در سکوت غـرق می شـوی
و نـگـاه می‌کـنی و نـگــــــــــاه
Photo: انـدوه که از حــد بگــذرد
جایش را می‌دهد به یک بی‌‌اعتنایی مـزمـن
دیـــگـر مـهـم نـیـســت
بــــــــــودن یا نـبـــــــــودن
دوست داشـتــن یا نـداشـتـــن
آنـچه اهـمـیـت دارد
کــــشــــداری ِ رخـوتـنـاک حسی است
که دیگر تـو را به واکـنـش نمی‌کـشانــــد
در آن لحظه فـقـط در سکوت غـرق می شـوی
و نـگـاه می‌کـنی و نـگــــــــــاه
موجودات غریب

6 07 2012

مــوجــودات ِ غــریبـی هـستیـم ! نـه طاقــت ِ دروغ را داریـــم … و نــه تحــمّل ِ حـقــیــقت را
….

.
Photo: مــوجــودات ِ غــریبـی هـستیـم ! نـه طاقــت ِ دروغ را داریـــم ... و نــه تحــمّل ِ حـقــیــقت را
.....
,,,,,
6 07 2012

آگهی های خلاقانه و تأثیرگذار، برای جمع آوری کمک های مردمی

28 04 2010

تصاویر: آگهی های خلاقانه و تأثیرگذار، برای جمع آوری کمک های مردمی


AddThis Social Bookmark Button
donation

تبلیغات تأثیرگذار برای جمع آوری کمک های مردمی

تبلیغات تأثیرگذار برای جمع آوری کمک های مردمی

تبلیغات تأثیرگذار برای جمع آوری کمک های مردمی

تبلیغات تأثیرگذار برای جمع آوری کمک های مردمی

تبلیغات تأثیرگذار برای جمع آوری کمک های مردمی

تبلیغات تأثیرگذار برای جمع آوری کمک های مردمی

تبلیغات تأثیرگذار برای جمع آوری کمک های مردمی

تبلیغات تأثیرگذار برای جمع آوری کمک های مردمی

تبلیغات تأثیرگذار برای جمع آوری کمک های مردمی

تبلیغات تأثیرگذار برای جمع آوری کمک های مردمی

تبلیغات تأثیرگذار برای جمع آوری کمک های مردمی

تبلیغات تأثیرگذار برای جمع آوری کمک های مردمی

تبلیغات تأثیرگذار برای جمع آوری کمک های مردمی

تبلیغات تأثیرگذار برای جمع آوری کمک های مردمی

تبلیغات تأثیرگذار برای جمع آوری کمک های مردمی

تبلیغات تأثیرگذار برای جمع آوری کمک های مردمی

تبلیغات تأثیرگذار برای جمع آوری کمک های مردمیتبلیغات تأثیرگذار برای جمع آوری کمک های مردمی

تبلیغات تأثیرگذار برای جمع آوری کمک های مردمی

تبلیغات تأثیرگذار برای جمع آوری کمک های مردمی

تبلیغات تأثیرگذار برای جمع آوری کمک های مردمی

تبلیغات تأثیرگذار برای جمع آوری کمک های مردمی

تبلیغات تأثیرگذار برای جمع آوری کمک های مردمی

عکس جالب ترین ماشین پلیس های دنیا

2 03 2010

http://img.aksfa.net/Reza/2010/Sport_cars1/coolest-police-cars/coolest-police-cars11.jpg

http://img.aksfa.net/Reza/2010/Sport_cars1/coolest-police-cars/coolest-police-cars10.jpg

http://img.aksfa.net/Reza/2010/Sport_cars1/coolest-police-cars/coolest-police-cars06.jpg

http://img.aksfa.net/Reza/2010/Sport_cars1/coolest-police-cars/coolest-police-cars04.jpg

http://img.aksfa.net/Reza/2010/Sport_cars1/coolest-police-cars/coolest-police-cars01.jpg

تصاویر بسيار جالب از کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران

25 05 2009

undefined

این آقا گفته است اولویتش استفاده از کراوات است و در صورت انتخاب شدن وزرای دولتش باید کروات بزنند . ولی برای سایر مردم اجباری درکار نیست. طبق حقوق بشر هر کی دلش میخواد بزنه ، هر کی دل میخواد نزنه ادامهٔ مطلب »

سمند ليموزين

30 03 2009