24 03 2011

برایــــ چشمــ هایمــ ، نمـــــاز بارانـــ بخوانـــ … اینـــ بغضـــ لعنتـــــــی امانمـــ را بریدهــ استـ