لب هايت

20 03 2011

بـدجـور مـرضی است لـبهایـت

هـرچـه کـپسول ِ دوری خـوردم

افــاقـه نـکرد.

زیـر زبـانی

اگـر

بـخورم زبـانـت را

آرام می شوم!

بـستری ات شده ام،

دکــتر دل

جـهت ِ تـرخیـص،

روزی سه وعـده

– تــو – را تـجویـز کـرده …

صبـح هـا؛

شراب ِ لـبـت.

عصرهـا؛

پـرسه دور و وَرت.

شب هـا؛

سمـفونی بـا تـخـت و تـنت.

20 03 2011

سک سک

کلمات گلویم را می خاراند !! اما به لبهایم که می رسند !! از وازه شدن استعفا می دهند !! حس عجیبی دارم قلمبه های کلمات را بی خیال که قورت می دهم !! می پرند توی اپیگلوتم !! شده از حرف نزدن خفه شوی !! دلم ساندویچ مغز می خواهد !! لطفا مغز ادم باشد !!! جمعه چقدر عقده ایست !! اصلا تمام نمیشود !! شاید هم تمام شده و من هنوز خوابم !! کسی تقویم دارد !! بده من !! می خواهم جمعه هایش را پاره کنم !! کمی اش را می ریزم به حساب سه شنبه ها !! ویار عشق گر فته ام !! بویش راکه میشنوم !!حالم بهم میخورد !! عقم میگیرد !!!
دارم الزایمر می گیرم دو حرفی افقی !! یادم نمی اید !! من و تو؟!!!!!
خاطره احتکار می کنم !! می گذارم گران که شدند می فروشمشان ! وقتی فروختم با پولش در می روم !! شاید تازه امدم پیش تو !! تا امین اباد دربست چند ؟!! !! من زنجیر نمی خواهم گفته باشم !!!
چشم بگذار !! قایم میشوم !! پیدایم کن !! تا یک ملیون و دویست بشمر بعد !!! تقلب نکنی ها !! وگرنه ازنو باید بشمری !! خواب خدا دیدم دیشب !! کلی دعوایمان شد ! قهر کرد رفت ان بالا !! توی اسمانها !! نگاه کن پشت ان ابر !! من تا انجا دیدم که رفت !!! به من گفت بیخیال شو !! بعد رفت !! من فقط پرسیدم !! کی عاقل میشوم ؟!! خب بگو نمی دانی !!!
اه باتری ریموت مغزم اکسید شده !! مخم عقب نمی رود ! چقدر خش داری ! باز چه کسی دستش را کشیده روی خاطره تو !!!!!! نه کج شو !! امسخره نشو !! گردنت را کج کن !! حالا بگوو هه هه !! چال های گونه ها یت را داد ی شهرداری پر کرده !! چقدر عوارض دادی !! بس است دیگر نگو هه هه ! مسخره میشوی !! چقدر دست انداز دارد
مو هایت !! لااقل قبلش بگو که کار گران مشغول کار ند !!
چرا دو خط در میان نفس میکشی !! هورت نکش !! چرا نفسهایت را هورت می کشی !! هول نزن !! فر صت زیاد است تا اخر عمرت زنده ای !! می دانی تیک تاک به قلبت بیشتر می اید تا تاپ تاپ !! ساعتت را از جیب پیرا هنت در بیار !! توی وقت اضافه ای !! امروز نمیر ! جمعه ها بهشت شلوغ است !! می فرستندت جهنم !! فردا بمیر !! ا گر تنهایی می ترسی !! من را هم ببر !! با هم می میریم !! ولی فردا می میریم !! من و تو باهم !! میمیریم !! هه یادم امد !! ما باهم میمیریم !!
می خواهم با خدا اشتی کنم !! بگو دیدمش ! پشت ان ابر ببین !! نه پا ها یت را بلند کن !! پاهایت را هم که بلند می کنی باز هم از من کو تاهتری !!
راستی سک سک !! تمام این روزها پشت تو بوده ام و تومرا ندیده ای !!!