قسم به سیب

26 01 2011

قسم به سیب

گفت هر کاری میخواهی بکن
فقط سیب را گاز نزن
اما سیب را چید و گاز زد
و از بهشت رانده شد
مشیت الهی بر این قرار گرفته بود که
بهشت تنها در جهالت معنی داشته باشد
و سیب میوه ی درخت دانش بود
سبدی از سیب آورده ایم
هرکاری خواستید بکنید
فقط دست ما را گاز نگیرید

 

bar gerefte az nesvan