25 07 2010

ميگه بنويس تا يادت نره هستي زنده اي زندگي ميكني

ميگم مگه واقعا هستم؟