شروعی دوباره

25 05 2010

یه زندگی دوباره و شروعی نو! شاید خیلی دور نباشه اما مطمئنم برای رسیدن بهش باید تلاش کرد و تلاش کرد