اهنگ همه وجودم محمد ياوري

19 04 2010

كلافه گي مهاجرت داره ازارم ميده

روز مرگيم عوض شده دوروز ديگه شروع يه تجربه جديد زندگي

اين موقع هيچي لذت بخش تر از خلسه بعد سيگار نيست نگاه كردن به سيگار كه چطوري دود ميشه ازش خاكستر ميمونه درست مثه عمرت كه داره ثانيه ثانيه ميره و تو نميتوني هيچ كاري كني كه يه لحظه حتي يه لحظه دير تر به انتهاش برسه چه بكشيش چه نكشي چه لذت ببري چه نبري اون ميره و تموم ميشه و اين تويي كه زمانو از دست داديپس تا ميتوني ازش لذت ببر و يه پك عميق تر بزن كه زياد وقت نداري همين لحظه هاس كه اخرين پكم بايد بزني و بري با تمام تلخيش من كه ازش سير نميشم با تمام سوزشي كه لحظه لحظش عذاب اوره

درست مثه زندگي ميخوام يه شبه همه جعبه سيگارو تموم كنم و دوباره روز بعد دوباره با يه پاكت جديد شروع كنم درست مثه زندگيم كه با خزعولات گذشت

امروز همين امروز فهميدم تنها تر از اوني هستم كه حتي فكرشو هم نميكردم

فهميدم هيچي هيچكي تو دنيا نيست كه ادمو واسه خود خود خودش بخواد همه يه دليلي واسه دوست داشتنت دارن همه و تا تو معلول نباشي كسي دوست نداره


اين اهنگو خيلي دوست دارم شمام گوش كنين

همه وجودم


كل البومو از اينجا بگيرين