25 12 2009

ساعت 8 صبح روز جمعس روز تعطيل روز مرده ها چه روز مزخرفيوحيد هم خونس و خوابه تو اين چند ماه اخير با يه گروه خانوما تو نت اشنا شدم كه دوره هفتگي ميزاريم سر گيجيع بدي دارم ميرم صبونه بخورم بيام شاد باشيد