باز هم انگار حرف هایم کمرنگ است

19 12 2009

باز هم انگار حرف هایم کمرنگ است

حرف هایم به فنجان دلت میریزم آه ……

! شرمنده ام …

باز هم انگار حرف هایم کمرنگ است فنجانت را بر میداری

و به رسم همیشه میروی پی چایی دیگر !

امشب که دلم سخت یک هم دل میخواهد همه در خوابند !

کسی نیست با من حرف بزند ؟!

دلم تنگ هم صحبتیست از جنس دل