یاد گرفتم

10 10 2009

همه چیز را یاد گرفته ام ! یاد گرفته ام که چگونه بی صدا بگریم یاد گرفته ام که هق هق گریه هایم را با بالشم ..بی صدا کنم تو نگرانم نشو !! همه چيز را یاد گرفته ام ! یاد گرفته ام چگونه با تو باشم بی آنکه تو باشی ! یاد گرفته ام ….نفس بکشم بدون تو……و به یاد تو ! یاد گرفته ام که چگونه نبودنت را با رویای با تو بودن… و جای خالی ات را با خاطرات با تو بودن پر کنم ! تو نگرانم نشو !! همه چيز را یاد گرفته ام ! یاد گرفته ام که بی تو بخندم….. یاد گرفته ام بی تو گریه کنم…و بدون شانه هایت….! یاد گرفته ام …که دیگر عاشق نشوم به غیر تو ! یاد گرف

تو هم با ما نبودي…… با ماه هم نبودي!!!

6 10 2009

تو هم با من نبودي…

مثل من با من

و حتي مثل تن با من !!!

ساده دل بودم كه مي پنداشتم دستان تو

بايد مثل هر عاشق رها باشد!

تو هم از ما نبودي!

تو هم با من نبودي