در مرام ما اسیران

17 10 2009

در مرام ما اسيران عاشقي جاي ندارد  دوستي را ميپرستم چون كه پاياني ندارد

در مرام ما اسيران عاشقي جاي ندارد دوستي را ميپرستم چون كه پاياني ندارد