تو هم با ما نبودي…… با ماه هم نبودي!!!

6 10 2009

تو هم با من نبودي…

مثل من با من

و حتي مثل تن با من !!!

ساده دل بودم كه مي پنداشتم دستان تو

بايد مثل هر عاشق رها باشد!

تو هم از ما نبودي!

تو هم با من نبودي