بازم من

23 08 2009

امروز در حالی که داشتم از یه نفر تو بازی تخته میبردم و ریز ریز بهش میخندیدم درست همون موقع که داشتم جفت جفت میاوردم داشتم جزء دوم قرانم گوش میکردم
حالا فایدش کجاس خدایی من که نفهیمیدم شما فهمیدین به منم بگید
یه وقتای دوست داری داد بزنی فوش بدی جیغ بکشی از دست ادمایی که زورت نمیرسه بهشون الان همون حالم اما نای داد زدنم ندارم
یکی نیست بگه الاغ………………
کاش میشد همه حرفا رو نوشت کاش میشد به همه چی فکر کرد اما فک میکنم خیلی از حرفا و فکرا باید همون موقع که بهشون فک میکنی پاکشون کنی
……………………..
………………….
…………