اس ام اس

9 01 2009

تو يعني گريه ات آغوش من
ارتعاش خنده ات در گوش من
بي تو هر دم خسته ام، دستم بگير
بي تو يعني هستيم از من بگير
بي تو را هر دم كه انشا مي كنم
مرگ خود با اشك امضا مي كنم

—————— ادامهٔ مطلب »