خوشبختي را ديروز به حراج گذاشتند ولي حيف كه من زاده ي امروزم

25 04 2008
یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم
گر که در خویش شکستیم صدایی نکنیم
پر پروانه شکستن هنر انسان نیست
گر شکستیم ز غفلت من و مایی نکنیم
یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم
وقت پرپر شدنش سازو نوایی نکنیم
یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند
طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم


خوشبختي را ديروز به حراج گذاشتند ولي حيف كه من زاده ي امروزم ،

خدايا جهنمت فرداست پس چرا من امروز ميسوزم